خداحافظ جناب استادفرارو- مرتضی اصلاحچی: فرار مغزها امر غریبی در کشور نیست و مسئولین نالان اند از مغزهایی که پس از خرج هزینه های بسیار فرار را بر قرار ترجیج می دهند و جلای وطن می کنند تا وضع مطلوب خویش را در ناکجا آباد غربت بیابند.

اگر تا چندی پیش مغزهای جوان توشه سفر می بستند تا قدم در راهی بگذارند که از پایانش خبر ندارند و تنها دارائی شان مدرکی است از دانشگاه های معتبر وطنی اما اندک زمانی است که مغزهایی استخوان خورد کرده و جلا دیده که سالیان سال دانشجویان فراوانی در محضر آنها زانوی ادب زمین زده و کسب علم کرده اند بار و بنه می بندند تا شاید دوران پختگی خود را در جای دیگری از دنیا به تحصیل و تدریس بپردازند.

اینان اما چونان مغزهای جوان نیستند چرا که به پشتوانه سال ها تدریس و تحقیق، دانشگاه ها ی معتبر بسیاری خواهان به خدمت گرفتن آنهایند و در زمانه ای که دانشگاه های داخلی قدر نعمت نمی دانند اما گوهر شناسان غربی قدر گوهر های ما را دانسته و آنها را به قیمت های بسیاری در اختیار خویش می گیرند.

استاد شفیعی کدکنی که پنج شنبه گذشته جلای وطن کرد اولین و آخرین بزرگی نیست که رهسپار غرب می شود. پیش از او کسانی چون حسین بشیریه و محسن کدیور نیز چنین کردند
لینک مطلب.
/ 0 نظر / 5 بازدید